Siirry suoraan sisältöön

Teemat

Mua kiinnostaa todella monet meidän arkeen vaikuttavat asiat, esimerkiksi julkinen liikenne, vanhuspalvelut, asuntopolitiikka, rakentaminen, puistot ja luonto sekä kulttuuri.

Olen valinnut pääteemoikseni kolme aihetta. Nämä ovat: mielenterveyspalvelut, lasten & nuorten sekä pienyrittäjien tilanteen parantaminen. Mielestäni nämä kolme teemaa linkittyvät vahvasti myös toisiinsa.

Mielenterveyspalvelut eivät kosketa vain akuutissa terapian tarpeessa olevia ihmisiä, vaan niihin pitää panostaa ennaltaehkäisevästi jo varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa. Pienyrittäjille tärkeä palvelu on esimerkiksi vuoropäivähoito, jonka piiriin on päästävä helposti ja joustavasti.

Mielenterveyspalvelut.

Oikeus hyvään elämään ja riittäviin mielenterveyden palveluihin kuuluu kaikille. Hoitoon on päästävä ajoissa, helposti, sitä tulee olla saatavilla tarpeeksi ja sen tulee vastata erilaisiin hoidontarpeisiin.

Hoitoon on päästävä viikon sisällä ensimmäisestä yhteydenotosta niin perusterveydenhuollossa, mielenterveyspalveluissa kuin päihdepalveluissa. Mielenterveyspalveluihin on päästävä matalla kynnyksellä ja Helsingissä on toteutettava terapiatakuu. Pitkän Kela-terapian lisäksi on otettava käyttöön ja tuen piiriin myös lyhyemmät, intensiiviset terapiajaksot. Omakohtaisesti tiedän, kuinka ensiarvoisen tärkeää ja suurempia ongelmia ehkäisevää on se, että ihmisellä on luottamus ja kokemus siitä, että pääsee hoitoon sitä tarvitessaan eikä tarvitse olla “sairaalakunnossa” ennen kuin saa apua. Kaupungin on tehtävä aktiivisesti työtä yksinäisyyden vähentämiseksi ja panostettava itsemurhien ehkäisyyn.

Terapiatakuu on toteutettava, mutta jotta meillä olisi tulevaisuudessa laadukasta terapiaa saatavilla, tulee psykoterapeutiksi kouluttautumisen olla maksutonta. Tällä tavoin koulutus on aidosti tasa-arvoista eikä koulutukseen hakeutuisi ainoastaan ne, keillä on siihen varaa. Samalla helpotetaan psykoterapeuttipulaa ja hoitoon pääsyä. Mielenterveyspalveluiden tulee siis olla kaikkien saatavilla varallisuuteen katsomatta. Apua on tarjottava myös avun hakemiseen etenkin silloin, kun omat voimavarat ovat jo valmiiksi olemattomat.

Keskittymis- ja oppimishäiriöiden diagnosoimista ja hoitoon pääsyä on helpotettava ja nopeutettava huomattavasti. On koko yhteiskunnan kannalta kestämätöntä, että lapsena ei saa oikeaa diagnoosia ja pahimmillaan ongelmat kasaantuvat vuosien kuluessa vyyhdiksi, jota on huomattavasti hankalampi purkaa.

Lisäksi esimerkiksi kouluihin on resursoitava enemmän ennaltaehkäiseviä tukitoimia ja monialaisesti tukihenkilöitä. Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus voi tapahtua pienryhmämuotoisesti tai yleisopetuksen ryhmissä, mutta henkilöstöresursseihin ja tarpeellisen tuen toteutumiseen on panostettava riittävästi. Koulupsykologi- ja kuraattoripalveluihin on taattava sujuva pääsy. 

Mieluummin tuetaan liian monia liian varhain kuin liian harvoja liian myöhään.


Lasten ja nuorten palvelut.

Jokaisella lapsella on oltava tasavertaiset mahdollisuudet hyvään elämään riippumatta perheen taustoista tai asuinalueesta. Kunnissa ei tule leikata lapsilta. Hyvä tulevaisuus tehdään nyt.

Lasten ja nuorten äänen kuuleminen on panostus tulevaisuuteen. Heidän pitää pystyä vaikuttamaan heitä koskeviin asioihin. Helsinki on Suomen rikkain kaupunki, eikä sillä ole perustetta lähteä edes koronan varjolla leikkaamaan varhaiskasvatus- ja koulutusmenoja.

Jokaisella lapsella on oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja tasa-arvoiseen koulutuspolkuun. Lapsilla on oikeus lähipäiväkotiin ja päivähoitopaikka tulee saada mahdollisimman läheltä omaa kotia perheen niin halutessa. Kaupungin tulee tukea yhdistyspohjaisia päiväkoteja mieluummin kuin jakaa palveluseteleitä, joiden käytöstä hyötyvät eniten voittoa tavoittelevat päiväkotiketjut. Kasvatus- ja koulutuspalveluiden voittoa tavoittelemattomuudesta on pidettävä kiinni ja tähän on siirryttävä myös varhaiskasvatuksessa.

Niin varhaiskasvatuksessa kuin kouluissa työntekijöiden työoloihin ja palkkaukseen tulee panostaa ja siten osaltaan helpottaa työvoimapulaa. Ryhmäkoot on pidettävä maltillisina ja sijaisia on otettava riittävästi. Helsingin on huolehdittava siitä, että lasten ja nuorten tuen tarpeet huomioidaan oikea-aikaisesti ja sopivalla tuella. Tuen saamisen prosessia on myös nopeutettava ja sujuvoitettava.

Kouluissa on taattava jokaiselle oppilaalle hyvät oppimisen mahdollisuudet ja erilaiset oppijat on otettava huomioon. Heille tulee tarjotaan sellaisia tiloja ja tilanteita, joissa oppiminen on mahdollista. Peruskouluikäisille ei voi sälyttää vastuuta omista opinnoistaan ja ulkoistaa heitä opiskelemaan vain digitaalisesti ja itsenäisesti. Oppimisympäristö, joka takaa tasavertaiset tiedot ja taidot, on jokaisen lapsen ja nuoren korvaamaton oikeus.

Meidän on tuomittava jyrkästi kiusaaminen, vihapuhe ja rasismi. Kiusaamiseen on puututtava ja vakavat kiusaamistapaukset ratkaistava yhteistyössä eri asiantuntijoiden kanssa. Empatiakasvatukseen ja tunnekasvatukseen on panostettava varhaiskasvatuksesta alkaen.

Turvallinen lapsuus syntyy turvallisesta ympäristöstä. Samalla, kun meidän on taattava tasapuolisesti kaikille lapsille varallisuustasoon näkemättä mielekästä tekemistä, harrastusmahdollisuuksia ja pääsy esim. mielenterveyden palveluihin, on meidän huolehdittava entistä aktiivisemmin myös aikuisten hyvinvoinnista. Hyvinvoiva aikuinen on aina lapsen etu.


Pienyrittäjät.

85,4 % helsinkiläisistä yrityksistä on pienyrityksiä. Hankintoja on purettava pienempiin osiin, jotta myös pienyritykset voivat osallistua kilpailutuksiin. Pienyritysten edellytyksiä toimia Helsingissä on parannettava.

Multa on monesti kysytty, miten vasemmistolaisuus ja yrittäjyys sopii yhteen. Omasta mielestäni kysymys on hassu, mutta ymmärrän sen. Itselleni näissä kahdessa asiassa ei ole koskaan ollut mitään ristiriitaa. Mulle on selvää, että mun puolue on Vasemmistoliitto ja toisaalta myös se, että mä olen yrittäjä. Yrittäjyys jo itsessään on hyvin ristiriitainen ja haastava teema, joten keskityn omassa kampanjassani ja elämässäni parantamaan nimenomaan pienyritysten ja yksinyrittäjien asemaa, sillä niistä tiedän. Oman yritykseni arvot ovat samoja arvoja, joita kannan muutenkin elämässäni ja kampanjassani mukana. Niitä ovat mm. oikeudenmukaisuus, aitous, luovuus, hauskuus ja rohkeus.

Kannatan perustuloa. Uskon, että sen avulla voidaan vapauttaa ihmisitä uskomaton määrä henkistä pääomaa ja energiaa kehittää omaa elämäänsä. Perustulo helpottaisi nimenomaan yksinyrittäjien, osa-aikayrittäjien ja pienyrittäjien asemaa. Jokainen helsinkiläinen on oikeutettu riittävään toimeentuloon. Siksi katson, että Helsingin kaupungin on voimakkaasti edistettävä siirtymistä kohti perustuloa.

Ketterä yrittäjämyönteinen kuntapolitiikka on elinvoimaisen ja toimivan kuntaelinkeinoelämän keskiössä. Yritysmyönteinen ja toimiva kuntainfrastruktuuri edellyttää joustavia kuntapoliittisia päätöksentekoelimiä ja reiluja avoimia hankintaprosesseja. Kilpailutuksia tulee pilkkoa pienempiin osiin. Näin myös pienemmät yritykset voivat osallistua niihin. Kilpailutuksissa on mielestäni syytä antaa painoarvoa myös muille kriteereille kuin hinta. Tällaisia ovat mm. laatu ja vaikkapa ympäristöasiat.

Yrittäjien tuottamat palvelut vaikuttavat suoraan kunnan elinkeinoelämään, sivistys- ja vapaa-ajan toimeen, kaavoituksiin ja maankäyttöön, sekä henkilöstöpoliittisiin ratkaisuihin. Helsingissä liiketilojen vuokrat ovat edelleen korkeita ja Korona on heikentänyt yritysten maksukykyä entisestään. Kaupunki voisi tarjota pienyrityksille edullisia tuotanto-, varasto ja toimistotiloja. Lisäksi terassilupia ja julkisten tilojen, kuten puistojen, vuokraamista pitää helpottaa ja nopeuttaa. Kaupunkitilaa on näin saatava elinvoimaisemmaksi ja houkuttelevammaksi. Haluaisin nähdä inspiroivan, urbaanin ja kauniin kaupungin, jossa olisi paljon erilaisia palveluita tarjolla.

Päivähoidon laajentaminen palvelemaan iltaisin, iltapäivätoiminnan sekä vuoropäivähoitopaikkojen lisääminen ovat konkreettinen tapa auttaa monia yrittäjiä, mutta myös esimerkiksi yksinhuoltajia ja vuorotyöläisiä. Helsingin tuleekin siis huolehtia, että vuoropäivähoitoa on saatavilla riittävästi ja vuoropäiväkoteja löytyy ympäri Helsinkiä. Vuorohoitoa tulee tarjota myös pienemmille koululaisille.